Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczebue Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej przebudowy napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110kV relacji Plewiska –
Stęszew, o długości l=71,35m na działkach o nr
ewidencyjnych: 183, 184, obręb Krąplewo.

Znak sprawy:
PP.6733.021.2017O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 grudnia 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Plewiska – Stęszew, o długości l=71,35m na działkach o nr ewidencyjnych: 183, 184, obręb Krąplewo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-12-11 15:07:58.
Data wprowadzenia: 2017-12-11 15:07:58
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót