Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie - ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA w
sprawie: projektowanej budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej, na działce o nr
ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.

Znak sprawy:
PP.6733.001.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 89 § 1 oraz art. 90 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 19 grudnia 2017r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, Stęszew, na Sali Sesyjnej (pok. 23, II piętro) odbędzie się:

ROZPRAWA ADMINISTRACYJNA

w sprawie: projektowanej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej kratownicowej o maksymalnej wysokości 63,0m n.p.t stanowiącej platformę dla anten sektorowych i radiolinii wraz z prefabrykowanymi szafami technicznymi z urządzeniami elektro-przesyłowymi i zasilającymi stację, estakady kablowej pomiędzy szafami a wieżą oraz ogrodzenia, na działce o nr ewidencyjnym: 269, obręb Wronczyn.
W związku z powyższym zapraszam Państwa do wzięcia udziału w rozprawie w charakterze strony osobiście lub przez pełnomocnika, jak też do możliwości złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów na okoliczność ww. inwestycji, jak też co do innych faktów, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy. Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie (art. 33 § 2 k.p.a.) i doręczone prowadzącemu rozprawę.


BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:46:34 | Data modyfikacji: 2017-11-28 09:47:14.
Data wprowadzenia: 2017-11-28 09:46:34
Data modyfikacji: 2017-11-28 09:47:14
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót