Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach
o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3,
zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo,
wywołanego uchwałą Rady Miejskiej Gminy
Stęszew nr XXIX/297/2017 z dnia 26 września 2017
roku.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo, wywołanego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XXIX/297/2017 z dnia 26 września 2017 roku.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r, poz. 1405), zawiadamiam podjęciu o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Stęszew uchwały nr XXIX/297/2017 z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działkach o nr ewid. 238/1, 237, 238/5, 238/3, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Krąplewo. Granice obszaru objętego wspomnianym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wskazano na załączniku graficznym do w/w uchwały. Przedmiotem planu jest określenie zasad zagospodarowania i zabudowy terenów położonych w w/w obszarze, dla realizacji rozbudowy istniejącego zakładu produkcyjnego.
Zawiadamiam również o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przedmiotem której będzie sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul. Poznańska 11, 62–060 Stęszew (e-mail: budownictwo@steszew.pl; planowanie@steszew.pl), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2017 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Gminy Stęszew.

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-23 07:51:06.
Data wprowadzenia: 2017-11-23 07:51:06
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót