Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy ulicy Kwiatowej w Stęszewie
o długości l=~400,0m, z kanalizacją deszczową,
na działkach o nr ewidencyjnych: 1342 ,1343,
1344, obręb Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.026.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy ulicy Kwiatowej w Stęszewie o długości l=~400,0m, z kanalizacją deszczową, na działkach o nr ewidencyjnych: 1342 ,1343, 1344, obręb Stęszew. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 23 listopada 2017r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 1000 – 1400. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-08 14:44:52.
Data wprowadzenia: 2017-11-08 14:44:52
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót