Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
przebudowy drogi wewnętrznej o długości
całkowitej l=~710,0m – ul. Polnej – o szer.
4,0m - 4,5m wraz z poboczami utwardzonymi szer.
0,5-1,0m oraz zjazdami indywidualnymi, na działce
o nr ewidencyjnym: 303, obręb Zamysłowo.

Znak sprawy:
PP.6733.025.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy drogi wewnętrznej o długości całkowitej l=~710,0m – ul. Polnej – o szer. 4,0m - 4,5m wraz z poboczami utwardzonymi szer. 0,5-1,0m oraz zjazdami indywidualnymi, na działce o nr ewidencyjnym: 303, obręb Zamysłowo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:34:38.
Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:34:38
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót