Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Znak sprawy:
PP.6733.024.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: przebudowy drogi gminnej o długości całkowitej l=~310,0m – ul. Moderskiej – o szer. 4,0m - 5,5m wraz z poboczami utwardzonymi, chodnikiem jednostronnym o szer. 1,5-2,0m o nawierzchni kostki betonowej, zjazdami indywidualnymi oraz pasami zieleni, na działce o nr ewidencyjnym: 304, obręb Zamysłowo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:24:49.
Data wprowadzenia: 2017-11-08 11:24:49
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót