Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci gazowej niskiego
ciśnienia z rur PE dn 125 PE o długości
l=~160,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 321,
300, obręb Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.022.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 08 listopada 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla:projektowanej budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE dn 125 PE o długości l=~160,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 321, 300, obręb Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:39:01.
Data wprowadzenia: 2017-11-08 10:39:01
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót