Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew
dot.projektowanej budowy ciągu pieszo –
rowerowego oraz budowy sieci elektroenergetycznej
do 1kV wraz z oświetleniem, na działkach o nr
ewidencyjnych: 1691, 1692, obręb Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.020.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 23 października 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy ciągu pieszo – rowerowego oraz budowy sieci elektroenergetycznej do 1kV wraz z oświetleniem, na działkach o nr ewidencyjnych: 1691, 1692, obręb Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-23 12:43:07 | Data modyfikacji: 2017-10-23 12:50:24.
Data wprowadzenia: 2017-10-23 12:43:07
Data modyfikacji: 2017-10-23 12:50:24
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót