Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci wodociągowej Ø90 o
długości l=~140,0m, na działce o nr
ewidencyjnym: 156, obręb Rybojedzko.

Znak sprawy:
PP.6733.019.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 05 października 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej Ø90 o długości l=~140,0m, na działce o nr ewidencyjnym: 156, obręb Rybojedzko. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:40:50.
Data wprowadzenia: 2017-10-05 13:40:50
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót