Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew o II
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego we wsi Dębienko.

Nr sprawy:
PP.6721.007.2015

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XII/124/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 stycznia 2016r., zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Dębienko, gmina Stęszew, wraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 02 października 2017 roku do 30 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 października 2017r (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pokój nr 9 o godz. 15.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Stęszew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2017 roku.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz składać uwagi do ww. postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w ww. terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, e-mail: budownictwo@steszew.pl; planowanie@steszew.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Burmistrz Gminy Stęszew.

Burmistrz Gminy Stęszew
(-)
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-09-18 10:03:55.
Data wprowadzenia: 2017-09-18 10:03:55
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót