Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy gazociągu średniego
ciśnienia dn63 PE o długości l=~195,0m, na
działkach o nr ewidencyjnych: 184/1, 185/1,
192/1, 192/2, obręb Witobel.

Znak sprawy:
PP.6733.017.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 września 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE o długości l=~195,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 184/1, 185/1, 192/1, 192/2, obręb Witobel. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-09-12 10:47:44.
Data wprowadzenia: 2017-09-12 10:47:44
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót