Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o
napięciu 15kV wraz z linią światłowodową,
obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564,
552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91,
obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3,
180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1,
116/1, 115, obręb Zamysłowo.

Znak sprawy:
PP.6733.016.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 11 września 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz z linią światłowodową, obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564, 552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91, obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3, 180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1, 116/1, 115, obręb Zamysłowo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-09-12 10:44:46.
Data wprowadzenia: 2017-09-12 10:44:46
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót