> Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci wodociągowej,
obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345,
obręb Strykowo.
PL.wielkopolskie.poznanski.steszew.herb.png

Znak sprawy:
PP.6733.015.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345, obręb Strykowo.Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-08-28 08:15:42.
Data wprowadzenia: 2017-08-28 08:15:42
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl