Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy gazociągu średniego
ciśnienia dn63 PE o długości l=~195,0m, na
działkach o nr ewidencyjnych: 184/1, 185/1,
192/1, 192/2, obręb Witobel.

Znak sprawy:
PP.6733.017.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn63 PE o długości l=~195,0m, na działkach o nr ewidencyjnych: 184/1, 185/1, 192/1, 192/2, obręb Witobel.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 11 sierpnia 2017r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 1000 – 1400. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-27 08:09:39.
Data wprowadzenia: 2017-07-27 08:09:39
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót