Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o
napięciu 15kV wraz z linią światłowodową,
obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564,
552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91,
obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3,
180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1,
116/1, 115, obręb Zamysłowo.

Znak sprawy:
PP.6733.016.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 15kV wraz z linią światłowodową, obejmującą działki o nr ewid. 591, 577/1, 564, 552, 543/4, 510/3, 470, 132, 142, 202, 106/1, 91, obręb Wronczyn, 352, 213, 311/5, 215, 180/3, 180/2, 180/1, 154/1, 109/3, 109/2, 109/1, 88/1, 116/1, 115, obręb Zamysłowo. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 27 lipca 2017r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 10:00 – 14:00. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 14:04:25.
Data wprowadzenia: 2017-07-12 14:04:25
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót