Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci wodociągowej,
obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345,
obręb Strykowo.

Znak sprawy:
PP.6733.015.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej, obejmującej działki o nr ewid. 234, 358/4,345, obręb Strykowo. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 27 lipca 2017r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 10:00 – 14:00. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:02:39.
Data wprowadzenia: 2017-07-12 08:02:39
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót