Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie
ustalenia warunków zabudowy.

Znak sprawy:
PP.6730.056.2017

 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1257), w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla projektowanej rozbudowy istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na działce o numerze ewidencyjnym 154/2, obręb Piekary, informuję, że zgodnie z art. 10 w/w ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wymienione w wykazie strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 26 lipca 2017r, w siedzibie tut. urzędu, pokój nr 9, w godzinach od 10:00 – 14:00.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)

/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-11 08:12:27.
Data wprowadzenia: 2017-07-11 08:12:27
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót