Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy sieci wodociągowej PE Ø90/110 o
długości l=~60,0mb, obejmującej działkę o nr
ewid. 113/26, obręb Sapowice.

Znak sprawy:
PP.6733.012.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257) informuję, że w dniu 06 lipca 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy sieci wodociągowej PE Ø90/110 o długości l=~60,0mb, obejmującej działkę o nr ewid. 113/26, obręb Sapowice, gmina Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:30:14.
Data wprowadzenia: 2017-07-06 11:30:14
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót