Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej
składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o
długości l=~280,0mb, obejmującej działki o nr
ewid. 172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7,
obręb Sapowice.

Znak sprawy:
PP.6733.011.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 09 czerwca 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o długości l=~280,0mb, obejmującej działki o nr ewid. 172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7, obręb Sapowice, gmina Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:14:03.
Data wprowadzenia: 2017-06-09 14:14:03
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót