Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE
100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o
nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.010.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 02 czerwca 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:09:54.
Data wprowadzenia: 2017-06-02 14:09:54
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót