Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy dróg wewnętrznych na ul. Polnej i ul.
Krętej w Dębienku, na terenie działek o nr
ewid. 135, 136, 139, 140, 143/1, 143/3, 145/11,
146/7, obręb Dębienko.

Znak sprawy:
PP.6733.007.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 31 maja 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy dróg wewnętrznych na ul. Polnej i ul. Krętej w Dębienku, na terenie działek o nr ewid. 135, 136, 139, 140, 143/1, 143/3, 145/11, 146/7, obręb Dębienko. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:44:36.
Data wprowadzenia: 2017-06-01 11:44:36
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót