Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej przebudowie drogi gminnej
wewnętrznej, budowie kanalizacji deszczowej i
budowie rowu melioracyjnego, obejmującej działki
o nr ewid. 113, 160/1, 170/6, 178, 179/1, 179/2,
180/1, 181/1, obręb Witobel.

Znak sprawy:
PP.6733.008.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 25 maja 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej przebudowie drogi gminnej wewnętrznej, budowie kanalizacji deszczowej i budowie rowu melioracyjnego, obejmującej działki o nr ewid. 113, 160/1, 170/6, 178, 179/1, 179/2, 180/1, 181/1, obręb Witobel. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

(-)

/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 

 

 WYWIESZONO NA TABLICY OGŁOSZEŃ W DNIACH: OD 25 maja 2017r. DO 08 czerwca 2017r.

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:49:56.
Data wprowadzenia: 2017-05-25 13:49:56
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót