Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina
Stęszew.

Nr sprawy:
PP.6721.008.2016


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 788 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Stęszew uchwały Nr XXI/225/2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XI/81/2011 z 31 sierpnia 2011 roku, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany planu miejscowego. Informuję, że planowana zmiana dotyczyć będzie wyłącznie terenu obejmującego działkę o nr ewid. 379/26 oraz część działki o nr ewid. 379/27, obręb Dębienko. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski można składać na piśmie do Burmistrza Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew - pokój nr 9 w godzinach urzędowania, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: budownictwo@steszew.pl; planowanie@stszew.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (ewentualnie nazwę) i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Gminy Stęszew
(-)
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 


umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniach 29.05.2017r÷20.06.2017r.

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-24 12:18:17.
Data wprowadzenia: 2017-05-24 12:18:17
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót