Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo,
Modrze, Zamysłowo.

Nr sprawy:
PP.6721.022.2015

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XI/114/2015 z dnia 22 grudnia 2015r, zmienioną uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXIV/259/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05 czerwca 2017 roku do 04 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 lipca 2017r (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, pokój nr 9 o godz. 16.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Stęszew z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2017 roku.
Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew oraz składać uwagi do w/w postępowania. Uwagi do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być składane w w/w terminie w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew, e-mail: budownictwo@steszew.pl; planowanie@steszew.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag jest Burmistrz Gminy Stęszew.


Burmistrz Gminy Stęszew
(-)
mgr inż. Włodzimierz Pinczak

 umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniach 26.05.2017r÷18.07.2017r.

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-23 06:53:20.
Data wprowadzenia: 2017-05-23 06:53:20
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót