Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, na
działce o nr ewid. 215, obręb Krąplewo.

Znak sprawy:
PP.6733.005.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 18 maja 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: budowy słupa linii napowietrznej SN-15kV, na działce o nr ewid. 215, obręb Krąplewo. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:25:23.
Data wprowadzenia: 2017-05-19 09:25:23
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót