Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy gazociągu średniego
ciśnienia PE dn63 o długości l=~55,0mb, na
działce o nr ewidencyjnym: 11, obręb Piekary.

Znak sprawy:
PP.6733.004.2017


O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778. ze zmianami) informuję, że w dniu 11 maja 2017 roku wydana została DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn63 o długości l=~55,0mb, na działce o nr ewidencyjnym: 11, obręb Piekary. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

 

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW
(-)
/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:18:41.
Data wprowadzenia: 2017-05-11 14:18:41
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót