Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej
składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o
długości l=~280,0mb oraz 3 złącz kablowo -
pomiarowych, obejmującej działki o nr ewid.
172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7, obręb
Sapowice.

Znak sprawy:
PP.6733.011.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci elektroenergetycznej składającej się z linii kablowych nN 0,4kV o długości l=~280,0mb oraz 3 złącz kablowo - pomiarowych, obejmującej działki o nr ewid. 172/1, 184, 172/2, 172/8, 172/6, 172/7, obręb Sapowice, gmina Stęszew. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zmianami/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 09 maja 2017r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 10:00 – 14:00. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

(-)

/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:13:44.
Data wprowadzenia: 2017-04-24 13:13:44
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót