Obwieszczenia Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Stęszew dot.
projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE
100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o
nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew.

Znak sprawy:
PP.6733.010.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: projektowanej budowy sieci wodociągowej z rur PE 100 PN10 SDR17 ø110/90, obejmującej działki o nr ewid. 927, 1264, 1260/22, obręb Stęszew. Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami/ oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zmianami/, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne uwagi lub wnioski oraz przedłożyć swoje stanowisko w tej sprawie do dnia: 04 maja 2017r. W siedzibie tut. Urzędu pokój nr 9 w godzinach od 10:00 – 14:00. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ GMINY STĘSZEW

(-)

/mgr inż. WŁODZIMIERZ PINCZAK/

 


Opublikowane przez: Łukasz Dudka | Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:09:13.
Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:09:13
Opublikowane przez: Łukasz Dudka
« powrót