Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w
dzierżawę lokali użytkowych w Stęszewie i w
Jeziorkach

BURMISTRZ   STĘSZEWA ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę lokali użytkowych w Stęszewie i w Jeziorkach

I. Dane dotyczące nieruchomości

1. Położenie i oznaczenie nieruchomości:
a) Stęszew  ul. ks. Piotra Skargi 22, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 867 o pow. 0,0532 ha, księga wieczysta PO1S/00043638/0 i działka 868/1 o pow. 0,1047 ha, księga wieczysta PO1S/00031048/0. Na działkach znajduje się murowany, piętrowy wyposażony w windę, budynek Ośrodka Zdrowia,
b) Jeziorki ul. Ogrodowa 1, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 28/1 o pow. 0,0983 ha, księga wieczysta PO1S/40300/1

2. Przedmiot dzierżawy:
Przedmiotem dzierżawy są lokale użytkowe położone w Stęszewie przy ul. ks. Piotra Skargi 22 o ogólnej pow. 413,96 m2 oraz w Jeziorkach ul. Ogrodowa 1 o  pow. 56,70 m2, jako całość administrowana przez jednego zarządzającego.

Dzierżawa nie obejmuje lokali nr 23 i 24 o pow. 25,44 m2 dzierżawionych przez stomatologów, znajdujących się na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszew.

3. Sposób wykorzystania nieruchomości: wykonywanie świadczeń objętych kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu co najmniej podstawowej opieki zdrowotnej oraz zapewnienia dodatkowych świadczeń z zakresu ochrony zdrowia, w szczególności specjalistycznej opieki zdrowotnej – wg. złożonej oferty.
Wydzierżawiający wymaga by Dzierżawca poszerzył ofertę usług zdrowotnych dla ludności o świadczenia – finansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego - z zakresu specjalistycznej opieki medycznej.

5. Termin dzierżawy: 10 lat.

6. Opłaty:
Czynsz dzierżawny ustalony zostanie w postępowaniu przetargowym.
Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi netto 3.600,-. 
Opłaty z tytułu dzierżawy wnoszone będą miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzowany o wskaźnik inflacji ogłoszony przez GUS.
Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy oraz obciążeń publiczno – prawnych (ubezpieczenia, podatki, przeglądy itp.).

II. Informacje dotyczące przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty na przedmiot dzierżawy w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg pisemny nieograniczony - ośrodek zdrowia” oraz wpłacenie wadium w wysokości 1.000,- zł. Wadium należy  wnieść w formie pieniężnej na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew : GBS w Mosinie O/Stęszew 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 nie później niż do dnia  31 października 2013r..

Pisemna oferta powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego, jeżeli oferta składana jest przez podmiot podlegający wpisowi do KRS,
e) szczegółową informację o sposobie zapewnienia co najmniej podstawowej opieki medycznej,
f) szczegółowa informację o sposobie zapewnienia innych świadczeń z zakresu specjalistycznej opieki medycznej,
g) oferowaną miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto

Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wpłacenie wadium.

W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy załączyć dokument potwierdzający umocowanie do danej czynności.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg pisemny nieograniczony - ośrodek zdrowia” w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 w terminie do dnia  04 listopada  2013r. do godz. 9.00.

Otwarcie ofert ( część jawna) nastąpi w dniu 04 listopada 2013r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu , w sali sesyjnej (II piętro).

III.  Postanowienia końcowe :

1) Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany jest wpłacić na konto Urzędu w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o którym mowa w pkt.1 kaucję gwarancyjną w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto określonego w złożonej ofercie przetargowej.
Kaucja zostanie zwrócona po wygaśnięciu umowy w ciągu 7 dni od dnia uregulowania wszelkich płatności wynikających z umowy dzierżawy, oraz przekazania przedmiotu dzierżawy w niepogorszonym stanie technicznym, potwierdzonym przez strony protokółem odbioru .

2) Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, lub nie wpłaci wymaganej kaucji gwarancyjnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

3)  Dzierżawca zobowiązany jest w terminie do 31 grudnia 2013r. wypełnić wszelkie procedury rejestrowe wymagane dla prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej oraz dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z Narodowym Funduszem Zdrowia celem zapewnienia z dniem     01 stycznia 2014 r. wykonywania świadczeń co najmniej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


WARUNKI  PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
2. Przetarg może się odbyć pomimo, że wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu przetargu.
3. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
4. W części jawnej przetargu, która odbywa się w obecności oferentów, komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert, dokonuje ich otwarcia, sprawdza ich kompletność i ogłasza, które oferty zakwalifikowane zostały do części niejawnej.
5. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:
a) nie odpowiadają warunkom przetargu,
b) zostały złożone po wyznaczanym terminie,
c) nie zawierają danych wymienionych w ogłoszeniu przetargu - pkt.II oferta
d) do ofert nie dołączono dowodów o których mowa w ogłoszeniu,
e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści
6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
7. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.
8. Przewodniczący komisji zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zacknienia przetargu.
9. Protokół z przetargu i warunki przetargu stanowią podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:13:03 | Data modyfikacji: 2013-10-08 10:19:34.
Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:13:03
Data modyfikacji: 2013-10-08 10:19:34
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót