Przetargi na sprzedaż lub dzierżawę mienia gminnego

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie
przy ul. Poznańskiej

BURMISTRZ   STĘSZEWA

ogłasza
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

nieruchomości gruntowej położonej w Stęszewie przy ul. Poznańskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1691 o pow. 3.969 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. prowadzi księgę wieczystą PO1S/00029782/0 .

Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

Dla nieruchomości ustalone zostały warunki zabudowy.
Rodzaj inwestycji: budowa obiektu – pasażu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi   782.700,- zł
Wadium wnoszone w pieniądzu wynosi     78.270,- zł
Minimalne postąpienie wynosi             7.830,- zł
Do ceny po licytacji doliczony zostanie należny podatek VAT

Warunki przetargu: 

Przetarg odbędzie się dnia  10 października 2013 r. od godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew ul.Poznańska 11.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie  do dnia  07 października 2013 r. wpłacą wadium na konto Urzędu nr 10 9048 0007 0027 3550 6000 0004 GBS w Mosinie O/Stęszew.
 W przypadku wystąpienia jako pełnomocnik należy przedłożyć dokument potwierdzający umocowanie do danej czynności.
Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu przelewem na konto w ciągu 3 dni od dnia  zamknięciu lub odwołania przetargu.
 Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagalna w całości 7 dni przed wyznaczoną datą podpisania aktu notarialnego. 
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
 Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
 Przetarg z ważnej przyczyny może zostać odwołany o czym niezwłocznie poinformuje się w formie właściwej do ogłoszenia.
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew ul.Poznańska 11 pokój nr 1  tel.  (061) 819 71 49

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:10:06 | Data modyfikacji: 2013-10-08 10:12:17.
Data wprowadzenia: 2013-10-08 10:10:06
Data modyfikacji: 2013-10-08 10:12:17
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót