2010

Zarządzenia Nr 296 i 297 Burmistrza Stęszewa z
dnia 12 listopada 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  296 
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: projektu budżetu gminy na 2011 rok 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami / oraz art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. ze zmianami / Burmistrz Gminy Stęszew ustala projekt budżetu gminy na 2011 rok w brzmieniu jak w załącznikach.

§ 1. Integralna część projektu budżetu stanowią:
     1) Projekt planu dochodów na 2011r.     -   załącznik Nr 1
     2) Projekt planu wydatków na 2011r.     -   załącznik Nr 2            
     3) Dochody i wydatki związane z realizacja zadań
         z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 
         i innych zadań zleconych ustawami w 2011 r.    -   załącznik Nr 3
    4) Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 r.     -   załącznik Nr 4           
    5) Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r.   -   załącznik Nr 5
    6) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2011 r. - załącznik Nr 6                                                                                                                     
    7) Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu
         budżetowego na 2011 r.      -   załącznik Nr 7
    8) Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE,  
         EFTA, i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających   
         zwrotowi                              -  załącznik Nr 8
    9) Wykaz środków będących w dyspozycji poszczególnych sołectw -  załącznik Nr 9
  10) Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar oraz wydatki nimi
         finansowane z zakresu ochrony środowiska      -  załącznik Nr 10
  11) Uzasadnienie do projektu budżetu na 2011 r.     -  załącznik Nr 11
  12) Projekt Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew w sprawie
         uchwalenia budżetu Gminy Stęszew na 2011 r.   -  załącznik Nr 12
  13) Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2011 r.  - załącznik Nr 13

§ 2. Projekt budżetu Gminy Stęszew na 2011rok przedkłada się Organowi Stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu do 15 listopada 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść załączników dostępna w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew 

 

Zarządzenie Nr 297
Burmistrza Stęszewa
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: ustalenia   projektu   Wieloletniej   Prognozy   Finansowej Gminy Stęszew na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) lub art. 32 ust. 2 pkt 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 1592 ze zm.) lub art. 41 ust. 2 ustawy z dnia          5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 141 poz. 1590 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Stęszewa zarządza,                  co następuje:

§ 1
Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew w brzmieniu określonym      w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2
Informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata
2011 - 2013 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3
1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata  2011 – 2014 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Stęszew oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację, o której mowa
w § 2 zarządzenia.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Stęszewa

§ 5
Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania


 


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-16 09:22:03 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:04:07.
Data wprowadzenia: 2010-11-16 09:22:03
Data modyfikacji: 2011-01-17 10:04:07
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót