2010

Zarządzenia Nr 294 i 295 Burmistrza Stęszewa z
dnia 10 listopada 2010 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  294  
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia  nieruchomości rolnych

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 2  Uchwały nr XXXIX/368/2010 i nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28.09. 2010r.

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 10 lat dotychczasowym dzierżawcom następujące nieruchomości rolne:
 a/ nieruchomość położona w Krąplewie, stanowiąca działkę nr 50/5 o pow. 0,5030 ha – nieużytek zwolniony z czynszu,
 b/ nieruchomość położona w Jeziorkach, stanowiąca działki nr 48 i 49 o ogólnej pow. 0,6400 ha – rola V , roczny czynsz dzierżawny wynosi 0,38 q pszenicy.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  295 
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie: wydzierżawienia  nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 2  Uchwały nr XXXIX/367/2010  Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28.09. 2010r.

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Wydzierżawić na okres 20 lat dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomość położoną w Stęszewie przy ul.Łukaszewicza, stanowiącą część działek ewidencyjnych nr 208 i 263/6 o łącznej powierzchni 1095 m2.

§ 2. Ustalić roczny czynsz dzierżawny w wysokości 3.500,- zł  powiększony o należny podatek VAT.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-11-16 09:19:24 | Data modyfikacji: 2011-01-17 09:36:02.
Data wprowadzenia: 2010-11-16 09:19:24
Data modyfikacji: 2011-01-17 09:36:02
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót