2010

Zarządzenia Nr 280 i 281 BURMISTRZA STĘSZEWA z
dnia 14 września 2010 r.

ZARZĄDZENIE  NR 280/2010
Burmistrza Gminy Stęszew
z dnia 14 września  2010 roku

w sprawie ogłoszenia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji.


Na podstawie § 3 uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 września 2006 r. nr XXXVI/383/2006 w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zarządzam:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości, że właściciele lub posiadacze zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zobowiązani z mocy prawa do finansowania prowadzenia prac przy tym zabytku mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Stęszew na ich dofinansowanie.

§ 2. Wnioski o udzielenie dotacji w 2011 r. można składać do 30 września 2010 r.

§ 3. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew według wzoru określonego zarządzeniem Burmistrza Stęszewa nr 37 z 5 października 2006 r. Wzór wniosku można pobrać w sekretariacie Urzędu oraz ze strony www.steszew.pl.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Stęszew oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stęszew.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobierz wniosek o dotację ( format .doc, format .pdf)


Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  281
BURMISTRZA    STĘSZEWA
z dnia 14 września 2010 r.

w sprawie: wydzierżawienia lokali użytkowych w Stęszewie i Jeziorkach

   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.35 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XV/167/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31.03.2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gminnych

BURMISTRZ    STĘSZEWA
zarządza, co następuje:


§ 1. Wydzierżawić dotychczasowym dzierżawcom na okres 12 miesięcy licząc od 01.01.2011r. lokale użytkowe położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Stęszewie przy ul.ks. P.Skargi 22 i w Jeziorkach przy ul. Ogrodowej 1.

§ 2. Czynsz dzierżawny ustalić w wysokości 8,- zł za 1 m2 powierzchni miesięcznie   powiększony o podatek od towarów i usług VAT.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:31:32 | Data modyfikacji: 2011-01-17 10:13:13.
Data wprowadzenia: 2010-09-14 12:31:32
Data modyfikacji: 2011-01-17 10:13:13
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót