2010

Zarządzenie Nr 269 BURMISTRZA STĘSZEWA z dnia 29
czerwca 2010r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  269
BURMISTRZA  STĘSZEWA
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie                   bezprzetargowym

 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.35 i art. 37 ust.2 pkt 8  ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z  2004r. Dz.U. Nr 261, poz.2603 ze zm.) oraz § 2 Uchwały Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr  XXXVII/341/2010 z dnia 28.06.2010r.

BURMISTRZ  STĘSZEWA
zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość, położoną w Strykowie oznaczoną w ewidencji gruntów jako:
 - działka nr 612/11 o pow. 0,9369 ha – KW  PO1S/00049129/1
 - działka nr 612/13 o pow. 1,9765 ha – KW  PO1S/00049976/3
 - działka nr 612/15 o pow. 2,8602 ha – KW  PO1S/00049977/0
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Sprzedaż następuje na rzecz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny działalności gospodarczej.

§ 2. Cena nieruchomości netto wynosi 4.221.700,- zł.
Po doliczeniu podatku VAT 22% cena sprzedaży wynosi 5.150.474,- zł.


§ 3. Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo nabycia przysługuje poprzednim właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed 05.12.1990r. jeżeli złożą wniosek o nabycie w terminie 42 dni od dnia wywieszenia wykazu za cenę i na warunkach określonych w wykazie.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2010-07-06 08:09:25 | Data modyfikacji: 2010-07-06 08:10:48.
Data wprowadzenia: 2010-07-06 08:09:25
Data modyfikacji: 2010-07-06 08:10:48
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót