> Ogłoszenia o sesjach
Ogłoszenia o sesjach
XXXVI Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

O G Ł O S Z E N I E

DNIA 23 KWIETNIA 2018 ROKU O GODZINIE 17:00
W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW ODBĘDZIE SIĘ
XXXVI S E S J A RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznym na terenie
gminy Stęszew w 2017 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/330/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2018 – 2021,
b) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/331/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,
c) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Łódź, gmina Stęszew,
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działki o nr ewid. 95/14, 109/20, 109/22, 118/6 w miejscowości Skrzynki, obręb Skrzynki, gmina Stęszew,
e) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy zakładu produkcyjnego na działce o nr ewid. 279/2, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Zamysłowo,
f) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Strykowo,
g) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
h) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej,
i) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
j) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Stęszew na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi,
k) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stęszew,
l) ustanowienia stęszewskiego świadczenia żłobkowego,
m) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
n) zajęcia stanowiska na temat nazwy węzła komunikacyjnego w miejscowości Wronczyn.
8. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Zainteresowanych proszę o udział w Sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
/-/Mirosław Potrawiak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24 | Data modyfikacji: 2018-04-16 08:34:09.
Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24
Data modyfikacji: 2018-04-16 08:34:09
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl