Ogłoszenia o sesjach

III Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

O G Ł O S Z E N I E

DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU O GODZINIE 17:00
W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW ODBĘDZIE SIĘ
III S E S J A RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z I i II Sesji.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stęszew na lata 2019 - 2022,
b) uchwały budżetowej na 2019 rok:
1) Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
2) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
3) Przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Stęszew o projekcie uchwały budżetowej.
4) Przedstawienie stanowiska Burmistrza co do uwag, zastrzeżeń i wniosków stałych Komisji Rady.
5) Przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu.
6) Dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie.
7) Podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.
c) niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentu działki w Dębienku, gmina Stęszew,
e) zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/389/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stęszew na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi,
f) uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2019,
g) zmieniająca uchwałę nr II/3/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
8. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Zainteresowanych proszę o udział w Sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
/-/Mirosław Potrawiak

 

 

 

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24 | Data modyfikacji: 2018-12-06 17:20:12.
Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24
Data modyfikacji: 2018-12-06 17:20:12
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót