> Ogłoszenia o sesjach
Ogłoszenia o sesjach
XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

O G Ł O S Z E N I E

DNIA 24 STYCZNIA 2018 ROKU O GODZINIE 17:00
W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW ODBĘDZIE SIĘ
XXXIII S E S J A RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych, publicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stęszew przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
b) wykonania prac pielęgnacyjnych w obrębie pomników przyrody na terenie gminy Stęszew,
c) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla działki o nr ewid. 279/2, obręb Zamysłowo,
d) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew dla fragmentów miejscowości Dębienko,
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gm. Stęszew,
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach miejscowości Dębienko, gmina Stęszew,
g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew,
h) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Strykowo, Modrze, Zamysłowo – część A.
7. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Zainteresowanych proszę o udział w Sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
/-/Mirosław Potrawiak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24 | Data modyfikacji: 2018-01-16 07:00:40.
Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24
Data modyfikacji: 2018-01-16 07:00:40
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Stęszew
ul. ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 61) 819 71 20
Fax: (+48 61) 813 42 87
e-mail: urzadgminy@steszew.pl