Ogłoszenia o sesjach

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Stęszew

DNIA 21 CZERWCA 2018 ROKU O GODZINIE 17:00
W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY STĘSZEW ODBĘDZIE SIĘ

XXXVIII S E S J A RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/331/2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,
b) zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/356/2018 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Stęszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
c) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
d) zmiany w Gminnym Programie Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Stęszew na lata 2017 – 2020,
e) wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości,
f) udzielenia w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Stęszew,
g) określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Stęszew na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi,
h) zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
i) zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli,
j) zmieniająca uchwałę Nr V/56/2015 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Stęszew,
k) obniżenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy Stęszew.
7. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.


Zainteresowanych proszę o udział w Sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
/-/Mirosław Potrawiak

 

Opublikowane przez: Wojciech Siwczak | Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24 | Data modyfikacji: 2018-06-13 13:49:33.
Data wprowadzenia: 2016-06-17 13:08:24
Data modyfikacji: 2018-06-13 13:49:33
Opublikowane przez: Wojciech Siwczak
« powrót